TATTAY LEVENTE: A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGVÉDELME AZ EURÓPAI
UNIÓBAN, BUDAPEST, PÁZMÁNYPRESS, 2014. - 416 OLDAL


A könyv az Új Széchenyi Terv keretében jelent meg, jó kritikát kapott mind a könyvbe-mutató során, mind pedig mind az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében megjelent
recenzióban.


A könyv az alábbi hat fő részt foglalja magába:


I. A Szellemi alkotások uniós védelmének általános vonásai;
II. Az iparjogvédelem és szerzői jog közös intézményrendszere;
III. Az ipari tulajdon normatív szabályozása és bírósági gyakorlata az EU-ban;
IV. A szerzői jogi jogharmonizáció szabályozása és az Európai Bíróság gyakorlata
V. A nemzetek fölött álló közösségi rendszerek;
VI. Az európai jogharmonizáció hatása a magyar jogfejlődésre a szellemi alkotások terén.


Az Európai Unió hivatalos dokumentumaiban soha nem látott aktivitással jelentkezik a 
versenyképesség, az innovatív megújulás és a szellemi alkotások globális felértékelődése. Az 
Európa 2020 Projekt zászlóshajó kezdeményezése az Innovatív Európa program, amelynek 
prioritását képezi a szellemi alkotások jogának megújítása, különösen az egységes hatályú európai 
szabadalom és a szabadalmi bíráskodás bevezetése. A 2013-as felmérés szerint az EU nemzeti 
jövedelmének 39%-a szellemi tulajdon-intenzív iparágakban realizálódik.


A szellemi alkotások jogvédelme az európai jogban mindezidáig hiányterületet képzett, semmilyen 
monográfia sem jelent meg e területen.


A munka rendeltetése a szellemi alkotások fontos szerepének és hatásának bemutatása az európai 
versenyképességre, a szellemi alkotások közös európai intézményrendszerének, a legfontosabb 
iparjogvédelmi és szerzői jogi intézmények bemutatása, valamint a központi uniós védelmi 
rendszerek ismertetése a szabadalmak, védjegyek és formatervezési minták és földrajzi árujelzők 
terén.


A könyvben az alábbi tematika igényes ismertetésére kerül sor:

- A szellemi alkotások fejlődéstörténete az Európai Unióban;
- A szellemi alkotások és versenykorlátozások az Európai Unió belső piacán;
- Tudástársadalom és az európai szerzői jog;
- Az Európai Unió versenyképessége,az innováció és a szellemi alkotások;
- A szellemi alkotások fogalma és közös intézményrendszere az Európai Unióban;
- A szabadalmak normatív szabályozása és bírósági gyakorlata; 
- A védjegyek normatív szabályozása és bírósági gyakorlata;
- A formatervezési minták normatív szabályozása és bírósági gyakorlata;
- A szerzői jog normatív szabályozása és bírósági gyakorlata;
- A szellemi alkotások európai jogharmonizációja Magyarországon;
- Az EU önálló iparjogvédelmi rendszerei;
- Az Európai Unió közeljövőben megvalósuló tevékenysége az innováció és a szellemi alkotások terén

A könyv átfogó jellege miatt nem hiányozhat sem az uniós joggal foglalkozó jogászok, sem az

innovációval, sem a szellemi alkotásokkal foglalkozó szakemberek könyvtárából. 
A könyv megrendelhető Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Könyvtár címen. 1088 Budapest. Szentkirályi utca 28-30.


Könyvtárigazgató: Dr Könczöl Miklós 429-72-00/336 E-mail: konczol.miklos@jak.ppke.hu

 
Copyright © 2010 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.